Usługi księgowe, usługi towarzyszące dla firmy

Zakres świadczonych usług

Progress Holding Sp z o.o. prowadzi księgowość i rachunkowość małych i średnich firm (MSP).
Szereg firm nie docenia, że rozważna i terminowa księgowość może zaoszczędzić pieniądze i czas kierownictwa firm. Dobra znajomość i zastosowanie odpowiednich zasad księgowości i rachunkowości powoduje lepsze zarządzanie firmą.

Dowiedz się jak usprawnić zarządzanie firma, jak pozbyć się niepotrzebnych obciążeń w firmie, jak ułatwić prowadzenie firmy – zadzwoń do nas

Obsługa polega na księgowaniu operacji biznesowych klientów, przygotowaniu deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, prowadzenie spraw kadrowych.
Przygotowujemy bilans i okresowe sprawozdania.

usługi wykonujemy w oparciu o:

 • Ustawą o biegłych rewidentach,
 • Ustawą o rachunkowości,
 • Normami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Zakres świadczonych usług:

Księgowość i rachunkowość

 • prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS
 • obsługa spraw kadrowych i płacowych, rozliczanie składek ZUS
 • przygotowywanie wniosków do Urzędów Skarbowych w sprawach podatkowych
 • przygotowywanie wniosków do ZUS w sprawach rentowych i emerytalnych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

Audyt księgowy jako nieodzowny element księgowości i rachunkowości
Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy jasno i rzetelnie przedstawia ono jej sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

 • przeprowadzanie audytu według sprawozdawczości polskiej
 • przeprowadzanie audytu według MSR

Progress Holding  świadczy usługi  zakładania spółek kapitałowych ; z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej dla klientów polskich i zagranicznych
Główne wymagania przy założeniu spółki z o.o.

UdziałowcyOsoba fizyczna lub prawna. Jedynym wyjątkiem jest przepis mówiący, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o.o. Należy podkreślić, iż ograniczenie to odnosi się wyłącznie do momentu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast już po zarejestrowaniu spółki z o.o. nie istnieją już jakiekolwiek przeszkody, żeby jej jedynym wspólnikiem nie mogła zostać inna jednoosobowa sp. z o.o., co można osiągnąć np. poprzez przeniesienie udziałów.
Minimalny kapitał5 000 zł w gotówce lub w formie aportu
WładzeZgromadzenie Wspólników, Zarząd jednoosobowy lub kilkuosobowy. Może być wybrana Rada Nadzorcza
Sposób rejestracji

 

Sporządzenie Statutu Spółki w formie aktu notarialnego, posiadanie siedziby, wyznaczenie służb księgowych, złożenie wniosku do KRS, urzędu statystycznego, urzędu skarbowego
Treść statutu w formie aktu notarialnegoOkreślenie firmy i siedziby spółki, – przedmiotu działalności spółki,
wysokość kapitału zakładowego,- czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,- liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Koszty w PLNOpłata KRS 350, opłaty notarialne, ok. 1500-2000 zł, opłata NIP 170

Główne wymagania przy założeniu spółki akcyjnej

 

UdziałowcyOsoba fizyczna lub prawna. Jedynym wyjątkiem jest przepis mówiący, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o.o. Należy podkreślić, iż ograniczenie to odnosi się wyłącznie do momentu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast już po zarejestrowaniu spółki z o.o. nie istnieją już jakiekolwiek przeszkody, żeby jej jedynym wspólnikiem nie mogła zostać inna jednoosobowa sp. z o.o., co można osiągnąć np. poprzez przeniesienie udziałów.
Minimalny kapitał100 000 zł w gotówce lub w formie aportu
WładzeZgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza z min 3 osób, Zarząd jednoosobowy lub kilkuosobowy.
Sposób rejestracji

 

Sporządzenie Statutu Spółki w formie aktu notarialnego, posiadanie siedzimy, wyznaczenie służb księgowych, złożenie wniosku do KRS, urzędu statystycznego, urzędu skarbowego. Do wniosku do KRS załączone jest wnioski o wpis do KRS-u,
– statut spółki,
– akt notarialny zawiązania spółki i objęcia akcji,
– notarialne wzory podpisów członków zarządu,
– potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji,
– umowa najmu.
Treść statutu w formie aktu notarialnegoOkreślenie firmy i siedziby spółki, – przedmiotu działalności spółki,
wysokość kapitału zakładowego,- czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,- liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
– liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
– nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
– liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
– pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
– liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
– wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,
– warunków i sposobu umorzenia akcji,
– ograniczeń zbywalności akcji,
– uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom,
– co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.
Koszty w PLNOpłata KRS 350, opłaty notarialne, ok. 2000-2500 zł, opłata NIP 170
Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: