Jak pozyskać, zdobyć inwestora

Jak wprowadzić firmę na giełdę ?

Decyzją, przed którą stają spółki poszukujące kapitału na giełdzie, jest wybór między rynkiem regulowanym (rynek główny GPW) a rynkiem nieregulowanymNewConnect

Na obu rynkach występuje oferta publiczna i oferta prywatna.

Poznaj jak pozyskać inwestora, jak pozyskać strategicznego partnera – napisz do nas

Oferta publiczna skierowana jest do 150 i więcej inwestorów, podczas kiedy oferta prywatna do nie więcej niż 150 inwestorów przy ograniczonych możliwościach reklamowych.

Innym wyjściem jest oferta akcji do prywatnych inwestorów zwłaszcza na początkowym etapie jej rozwoju, jest oferta akcji do oznaczonej grupy inwestorów m.in. funduszeprivate equity lub venture capital. Fundusze oczekują z reguły większych korzyści niż inwestorzy na rynku zorganizowanymtzn.  giełdzie. Sprzedaż dla funduszy venture capital wiążą się z utratą przynajmniej części kontroli nad spółką przez dotychczasowego właściciela lub właścicieli.

Pozyskanie kapitału w drodze oferty publicznej i wejścia na giełdę niesie ze sobą wiele korzyści dla spółki i jej właścicieli.:

 • Pozyskanie kapitału , wielokrotności emisji
 • Promocja i PR
 • Motywacja dla kierownictwa i pracowników
 • Wycena
 • Uporządkowanie działalności, raportowanie

Równocześnie należy ponieść koszty związane z wejściem na giełdę:

 • koszty przeprowadzenia IPO,
 • koszty późniejszego funkcjonowania jako spółka publiczna,
 • konieczność ujawniania informacji na temat spółki i jej działalności,
 • konieczność przestrzegania regulacji dotyczących spółek publicznych,
 • konieczność większego respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,
 • oddanie części przyszłych zysków

 

Jak sprawdzić czy spółka jest gotowa do upublicznienia?

 • Przyjęcie strategii rozwoju przez właścicieli i kierownictwo spółki
 • Gotowość przeprowadzania audytu księgowego i prawnego
 • Gotowość publikowania dobrych i złych informacji
 • ponoszenia kosztów bycia spółka publiczną

 

Jak przyczynić się do powodzenia wejścia na giełdę?

Atrakcyjność spółki – Umiejętnie zaprezentowana spółki, wskazując na obszary, w których spółka się wyróżnia. Spółka Powinna wyjaśniać cele, jakim ma służyć oferta oraz oraz priorytety w działalności.

 

Kompetentny i skuteczny zarząd – Jakość zespołu zarządzającego jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny atrakcyjności danej spółki przez inwestorów. Należy w optymalny sposób zaprezentować rynkowi kompetencje i skuteczność działania  zarządu.

 

Historia finansowa – przedstawienie danych finansowych za kilkuletni okres potwierdzających możliwości wypracowywania zysku i dodatnich przepływów pieniężnych

Efektywny system raportowania – dostępność danych w różnych przekrojach wskazujących sposób zarabiania, marże i dokładną strukturę kosztów. Sposób raportowania powinien przejrzyście wykazywać różne przekroje przychodów i kosztów w podziale na linie biznesowe.

Dobre praktykikorporacyjne– przestrzeganie międzynarodowych praktyk rynkowych w zarządzaniu i dostarczaniu informacji określa jakość przedsiębiorstwa.

Jakie zastrzeżenia inwestorzy najczęściej wyrażają?

 • mało przekonująca equity story – brak spójnej wizji marketingowej oferty;
 • mało obiecujące perspektywy finansowe w oczach inwestorów;
 • rozbieżności co do poglądu na wycenę spółki między właścicielami a potencjalnymi inwestorami;
 • niewystarczające doświadczenie zarządu w oczach inwestorów;
 • niedostępność odpowiednich zbadanych historycznych informacji finansowych;
 • złożona historia finansowa – brak odpowiednich dodatkowych informacji finansowych;
 • złożona struktura grupy kapitałowej – prawna i podatkowa;
 • problemy w zakresie ładu korporacyjnego;
 • znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi;
 • niewystarczający kapitał obrotowy;
 • nieodpowiednie lub nieefektywne systemy raportowania i kontroli (finansowe i niefinansowe);
 • brak zmiany w kulturze organizacyjnej;
 • niewłaściwi lub niedoświadczeni doradcy;
 • złe zarządzanie projektem

 

Koszty wejścia na giełdę stanowią dla wielu, zwłaszcza małych spółek jeden z najistotniejszych czynników zniechęcających do przeprowadzenia oferty publicznej.

Praktyka potwierdza, że decydujący wpływ na procentowy koszt IPO ma wartość oferty. W przypadku najmniejszych IPO na rynku głównym, o wartości poniżej 50 mln zł, udział kosztów przekracza 6% Koszty debiutu w ujęciu na rynku NewConnect są niższe niż na  rynku głównym, jednakże  w przypadku spółek zagranicznych jest znacznie wyższy.

Koszty na NewConnect stanowią:

 • wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy,
 • audyt księgowy
 • audyt prawny (zalecany)
 • animator
 • koszty promocji,
 • opłaty administracyjne,

Decyzje inwestycyjne, inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni, podejmują po analizie spółki, która zawiera wycenę, historię oraz perspektywy rozwoju. Inwestorzy instytucjonalni zwykle mają dłuższy horyzont inwestycyjny niż inwestorzy indywidualni.

Wśród najbardziej popularnych metod wyceny są metody porównawcze (mnożnikowe) wykorzystujące kursy akcji spółek z porównywalnych sektorów oraz metody dochodowe.

Z reguły przy  IPO stosowane jest dyskonto w stosunku do ich spodziewanej wartości rynkowej po debiucie. Dyskonto to stanowi specyficzne wynagrodzenie dla inwestora składającego zapis na akcje debiutanta, kompensujące nieco ryzyko związane z zakupem akcji oraz koszty wynikające np. z finansowania tego zakupu kredytem. Zjawisko to obrazuje sposób kształtowania się kursu akcji spółki po debiucie.

NewConnect charakteryzuje się wyższym ryzykiem niż rynek główny, co znajduje odzwierciedlenie w stopie zwrotu uzyskiwanej z akcji spółek debiutujących na tym rynku. Stopy zwrotu na zamknięciu pierwszego dnia notowań wahały się w 2013 roku następująco:

Jaki udział akcji należy zaoferować?

Wybór ilości akcji jest wynikiem oceny ile akcji  dotychczasowi akcjonariusze sa gotowi sprzedać a ilością pieniędzy niezbędna do sfinansowania strategii.

Przy tej kalkulacji należy uwzględnić płynność akcji na giełdzie, czyli  rozproszenie akcjonariuszy i wystarczająco duży pakiet akcji będących przedmiotem oferty tak, aby akcjonariusze mogli sprawnie kupować i sprzedawać akcje.

Każdy przypadek jest indywidualny jednakże najczęściej sprzedawanych w IPO jest od 20 do 30% akacji.

Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: