Poradnik biznesowy

Poradnik zawiera informacje na temat zasad prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach, w sekcjach opisana jest działalność gospodarcza oraz specyfika działania w poszczególnych sektorach. Istnieje  możliwość  zakupienia pakietu w postaci bazy klientów i godzinnej konsultacji.

Osoba  posiadająca odpowiednią wiedzę będzie  lepiej przygotowana  do prowadzenia biznesu oraz uniknięcia  zbędnych  kosztów, łatwiej również będzie znaleźć kontrahentów  i osiągnąć  zysk.

Zakładanie firmy

Inwestycje, kredyty

Podatki i księgowość

Okazje rynkowe

Zatrudnienie cudzoziemców

Wejście na rynek

Sprawdź konkretną branże:

Budownictwo

Rolnictwo

Usługi

Założenie firmy

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest zgłoszenie działalności gospodarczej  osoby fizycznej w lokalnych organach administracyjnych (obywatela  Polski lub cudzoziemca posiadającego kartę stałego pobytu w Polsce). Kolejną popularną formą prowadzenia działalności jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Cudzoziemcy mogą bez ograniczeń zakładać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwane Sp z o.o. Założenie Sp z o.o. wymaga:

 • Podpisanie umowy na siedzibę firmy.
 • podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która zawiera podstawowe informacje (imię i nazwisko oraz adres osoby, działalność, liczbę akcjonariuszy. Możliwe jest sporządzenie umowy spółki przez internet, lecz z odgraniczonym zakresem działalności.
 • Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, dalej KRS

Założenie Sp z o.o.   trwa około miesiąca. Minimalny  kapitał Sp z o.o. wynosi 5000 zł (około 1250 euro). Rejestracja w KRS jest równoznaczna z nadanie numeru podatkowego i numeru statystycznego.

Założenie firmy trwa około 1 miesiąca.

Przed rozpoczęciem działalności Sp z o.o. musi złożyć do  urzędu skarbowego zawiadomienie o rozpoczęciu działalności VAR-R.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące Założenia firmy wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Podatki i księgowość

W Polsce funkcjonuje kilkanaście różnych podatków. Opisujemy poniżej najważniejsze podatki dotyczące działalności gospodarczej:

Podatki od firm według stanu na 01.11.2017 wynoszą:

CIT – corporate income tax = podatek dochodowy od firm o sprzedaży za poprzedni rok:

do 1,2 mln EUR = 15%

powyżej 1,2 mln EUR = 19%

VAT – w większości przypadków 23%

PIT – personal income tax = Podatek dochodowy od osób fizycznych 18% przy dochodach rocznych do 85 520 PLN, i powyżej 32%

Pozostałe najczęstsze podatki:

 • od czynności cywilno prawnych PCC, zazwyczaj 2%
 • podatek rolny,
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportu, głównie od ciężarówek
 • podatek od dochodów kapitałowych, głównie od odsetek i z zysku od sprzedaży akcji na GPW – 20%

Małe i średnie firmy z reguły zlecają księgowość do wyspecjalizowanych firm. Cena usług waha się   od kilkuset do kilku tysięcy PLN miesięcznie. Cena zależy od ilości dokumentów i zakresu świadczonych usług.

Najważniejszymi datami związanymi z raportowanie i opłatami do urzędów skarbowych są:

 • 15 dzień każdego miesiąca – opłata ZUS za pracowników
 • 20 dzień każdego miesiąca – opłata podatku PIT od pracowników, i podatku CIT
 • 25 dzień każdego miesiąca – opłata VAT

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące Podatków  i księgowość        wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Koszty zatrudnienie i zezwolenie na pracę dla cudzoziemców

W Polsce stosuje się następujące umowy o pracę: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło.

Koszty zatrudnienia w Polsce wynoszą około  20% i składają się na :

W Polsce z reguły ustala się wynagrodzenie brutto tj z PIT i opłatami ZUS. Na rękę pracownik dostaje mniej o około 29%. Zatem, aby pracownik dostał na rękę 2000 PLN pracodawca powinien zapłacić ok  3000 PLN.

Minimalne wynagrodzenie w 2017 na pełny etat wynosi 2000 PLN/miesięcznie a w 2018 r wyniesie 2100 PLN/miesięcznie. Średnie wynagrodzenie brutto w Polsce w 06 2017 wyniosło 4 500 PLN.

Dowiedzcie się o szczegółach dotyczących   Kosztów zatrudnienia wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Firma musi mieć zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. Wobec obywateli WNP stosowane jest uproszczona droga uzyskania zgody na 6 miesięczną pracę poprzez tzw. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca uzyskiwane w Urzędzie Pracy. Firma może ubiegać się o uzyskanie takiego Oświadczenia. Dla wszystkich cudzoziemców funkcjonuje procedura uzyskania 1 -3 letniego pozwolenia na pracę uzyskiwane we właściwym dla siedziby firmy Urzędzie Wojewódzkim.

Dowiedzcie się o szczegółach dotyczących   zezwolenie na pracę dla cudzoziemców wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Klimat do inwestycji, kredyty

Od momentu transformacji tj  od 1989 r do 2015 r Polska pozyskała 170 mld EUR bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI). Największymi inwestorami są inwestorzy z Holandii 30,3 mld EUR, Niemiec 27,3 mld EUR i Luxemburgu 19,3 mld EUR (www.paih.gov.pl). W 2015 roku FDI wyniosło 12,7 mld EUR. Wzrost PKB w 2016 wyniósł 3.1%  w 2017 r spodziewany jest wzrost 4,3% a w 2018 r 3,5% . Eksport w 2016 r wyniósł około 190 mld USD. W ramach budżetu UE Polska uzyska 104 mld USD  w latach 2014-2020. Klimat dla inwestorów polskich i zagranicznych jest pozytywny, system prawny jest zunifikowany z krajami UE. Istnieje ochrona interesów inwestorów mniejszościowych, istnieje 19 obszarów z ulgami podatkowymi. W raportach amerykańskiego Departamentu Stanu (www.export.gov) Polska jest rekomendowana jako rynek przyjazny dla inwestorów z dużymi perspektywami, szczególnie w wybranych sektorach.

Dowiedzcie się o szczegółach dotyczących   inwestycji wysyłając zapytanie do Progress Holding.

W celu zyskania kredytu przez firmę polskiego rezydenta banki w Polsce wymagają zdolności spłaty kredytu i zabezpieczenia. W przypadku kredytów obrotowych czasami wystarczy zabezpieczenie w postaci obrotów na rachunku.  Banki z reguły wymagają aby firma funkcjonowała minimum 1 rok a obroty na rachunku były większe niż kwota kredytu. Bank na początku sprawdzają RZiS i bilans za ostatni rok. Oprocentowanie kredytów w PLN wynosi w listopadzie 2017 od 4,5%- 7,5% p.a. w zależności od kondycji finansowej firmy (średnie wg stanu na 11 2017).

Dowiedzcie się o szczegółach dotyczących   kredytów wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Strategia wejścia na rynek

Najważniejszymi warunkami wejścia na rynek jest spełnienie warunku jakość  versus cena. Jeśli jakość produktu lub usługi dorównuje miejscowym wymaganiom to kolejnym warunkiem jest konkurencyjna cena. Następnymi warunkami jest  regularność dostaw i utrzymanie stałej jakości.

Lokalne firmy wolą  prowadzić biznes z polskim podmiotami. Zatem dla zagranicznego dostawcy celowe jest utworzenie polskiej Spółki z .o.o. Dochody oraz spektrum zapotrzebowania obywateli w miastach jest wyższe niż na wsi. Dostępne są statystyki dotyczące wielkości i struktury sprzedaży poszczególnych produktów i usług.

Praktyka wskazuje, że niezbędne jest posiadania strony www reprezentującej firmę. Celowe jest posiadanie oferty i prezentacji firmy. Komunikacja email jest praktykowana, jednakże  bezpośrednie spotkania są efektywniejsze.

Po wybraniu grupy docelowych klientów, należy przeprowadzisz szereg spotkań z decydentami , na których zaprezentowane będą towary lub usługi. Celowe jest posiadanie atestów , potwierdzających jakość towaru lub usługi. Rekomendacje kontrahentów, według przyjętych na lokalnym rynku standardów jest pożądane. Warunki kontraktu są szczegółowo negocjowane i stanowią podstawę do rozliczeń.

Dowiedzcie się o szczegółach dotyczących   możliwości wejścia na rynek  wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Okazje rynkowe

PKB Polski w 2016 r składał się z usług 64%, przemysłu 33% i rolnictwa 2,4%.
W jakich dziedzinach jest najwięcej pieniędzy na inwestycje? Funkcjonuje ponad 100 różnych programów dotacji z UE. Budżet strukturalny UE dla Polski na lata 2014 – 2020 wynosi EUR 77.6 mld.

Zleć Progress Holding pozyskanie klientów i finansowania

Najwięcej pieniędzy otrzymają następujące programy inwestycyjne:
Program infrastruktury i środowiska             27.4 mld EUR
Zrównoważony wzrost przedsiębiorstw          8,6 mld EUR
Program rozwoju wiedzy, wykształcenia i wzrostu 4,7 mld EUR
Cyfrowa Polska                                                    2,2 mld EUR
Rozwój Polski wschodniej                                 2,0 mld EUR
Pomoc techniczna                                              0,7 mld EUR
Operacyjne program regionalne w województwach 31,3 mld EUR

Zagraniczni inwestorzy i firmy których właścicielami są cudzoziemcy mogą ubiegać się o dofinansowanie. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych jest na rozwój infrastruktury, innowacje, wdrożenie nowych technologii, nowoczesne towary konsumpcyjne. Polskie lub zagraniczne firmy wygrywając kontrakty poszukują mniejszych podwykonawców na konkretne roboty.

Infrastruktura i budownictwa

W latach 2015-2016 zbudowano  115.8 km autostrad I dróg szybkiego ruchu

Na sam program budowy UE wydzieliło w latach 2014-2020 EUR 15 mld.

Drugie tyle powinno pochodzić ze środków  budżetu państwa lub inwestorów prywatnych. W ramach tego programu  przewidziana jest budowa autostrad i modernizacji kolei. Polska posiada 19 000 km dróg szybkiego ruchu. Przez ostatnie 10 lat długość dróg szybkiego ruchu wzrosła 3 krotnie. Niestety dużo dróg jeszcze nie dopuszcza obciążenie 11.5 t na oś.

Pomimo znaczących funduszy UE na modernizacje kolej wolne jest tempo ich wykorzystywania. Średnia prędkość  wszystkich przewozów towarowych wynosi 27 km/h. Spodziewane jest przyśpieszenie wykorzystania środków przez PKP PLK S.A.

Wszystkie inwestycje realizowane są w przetargach, w których uczestniczą firmy polskie, niemieckie, włoskie , francuskie i hiszpańskie. Ważnym warunkiem  przystąpienia do przetargu jest posiadanie referencji z zaplecza techniczno finansowego.

Budownictwo mieszkalne i przemysłowe również jest aktywne. Środki na finansowanie pochodzą od firm  przemysłowych i developerów. Mechanizm przetargów i rekomendacji  także jest rozpowszechniony.

W Polsce działa kilkadziesiąt dużych firm działających w wielu obszarach typu Skanska, Budimex, Strabag, Polimex-Mostostal,  Mota Engil, Erbud. Funkcjonują duże firmy specjalistyczne np. Trakcja, TORPOL, ZUE, Track Tec, NDI, Tines itp.

Kup  pakiet zawierający bazę min 200 firm i 1 – razowa  konsultację. Szczegóły w mailu zwrotnym.
Zapytanie i korespondencja są bezpłatne.

Zobacz przykładową bazę danych

Sektor Rolniczy

Sektor rolnictwa w Polsce jest wysoko wydajny i stanowi znaczący udział w eksporcie.

W Polsce ziemia zawsze była przedmiotem handlu. System kołchozów nie zdołał się upowszechnić w Polsce, stad gospodarstwa rolne są nieduże. Polska posiada rozwinięte rolnictwo i jest dużym eksporterem produktów rolnych i mięsa.

Eksport w 2014 wyniósł 21,6 mld EUR w tym do Niemiec wyniósł 4,9 mld EUR.

Import  produktów rolno spożywczych wyniósł 15,3 mld EUR w tym z Niemiec 3,4 mld EUR. Głownie importowaliśmy  mięso wieprzowe, czekolady, ciasta, paszę dla zwierząt,  żywiec wieprzowy, sery, kawę oraz syrop cukrowy, olej palmowy, owoce cytrusowe

Największe firmy rolno – spożywcze w Polsce:

Cargill,  Animex, Grupa Żywiec,  Mlekpol, Unilever,  Mlekovita, Maspex, Ferrero, Nestle, Sokołow, Kruszwica, Koncern Duda,  Farmutil, Sobieski,  Mars, Danone, Łowicz, Wipasz, Dino, Kafola. Delgety Agra Polska, Indypol. Wszystkie w/w firmy posiadają sprzedaż przekraczającą 1 mld  PLN.

Kup  pakiet zawierający bazę min 200 firm i 1 – razowa  konsultację. Szczegóły w mailu zwrotnym.
Zapytanie i korespondencja są bezpłatne.

Zobacz przykładową bazę danych

Sektor Usług

Sektor usług w Polsce stanowi 63% PKB (wg GUS 2015). Ogólne zatrudnienie w  usługach znajduje 58%  wszystkich zatrudnionych. Największy udział w usługach stanowi handel 27,%,  transport i magazynowanie 10%, działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6,3%,

Usługi w Polsce są rozwinięte, szczególnie handel w dużych i małych miastach. Znaczna część usług w tym handlu odbywa się poprzez internet. Brakuje za to usług specjalistycznych. W Sektorze gastronomicznym średni czek wynosił w 2016 r. 23 zł. W wyborze restauracji kierujemy się opinia  rodziny i znajomych, większość informacji czerpiemy o restauracjach z internetu. Przy wyborze lokalu kierujemy się głownie jakością dań (58%), ceną (47%) i lokalizacją. Najbardziej popularnymi są:

kuchnia polska (56%), włoska (52%), amerykańska (33%) i arabska (22%). Najczęściej jadamy w pizzeriach (54%), restauracjach (48%), barach sieciowych (39%), lokalnych barach (21%), kebabach (21%).

Kup  pakiet zawierający bazę min 200 firm i 1 – razowa  konsultację. Szczegóły w mailu zwrotnym.
Zapytanie i korespondencja są bezpłatne.

Zobacz przykładową bazę danych

Zakładanie firmy

Podatki i księgowość

Zatrudnienie cudzoziemców

Sprawdź konkretną branże:

Sektor IT i telekomunikacji

Sektor infrastruktury transportowej

Sektor energetyczny i energia odnawialna w Ukrainie

Założenie firmy

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie dla obcokrajowców jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – TOW(odpowiednik Sp.z.o.o). Jeśli osoba fizyczna obcokrajowiec chce zarejestrować spółkę TOW na swoje imię i nazwisko, powinien przedstawić następujące dokumenty:

 1. Notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do podpisania Umowy Spółki i rejestracji wszystkich dokumentów potrzebnych do utworzenia osoby prawnej; pełnomocnictwo musi być przetłumaczone na język ukraiński przez tłumacza przysięgłego i poświadczone apostilem.
 2. Kopię paszportu założyciela (paszport musi być przetłumaczony na język ukraiński, należy również poświadczyć podpis tłumacza u notariusza);
 3. Kartę podatnika (numer identyfikacyjny, który należy uzyskać na Ukrainie); Numer identyfikacyjny może uzyskać osoba upoważniona w przeciągu 3-4 dni
 4. Umowa o posiadaniu adresu firmy
 5. Uchwała o utworzeniu osoby prawnej, w tym wysokość kapitału zakładowego, organ wykonawczy, który będzie reprezentował spółkę. Na Ukrainie nie istnieje minimalnej wartości kapitału zakładowego przy otwarciu TOW.
 6. Statut Spółki z informacją o rodzaju działalności, którą spółka zamierza się zajmować.
 7. Wniosek o państwowej rejestracji podmiotu prawnego
 8. Informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), w razie potrzeby.

Jeśli firma jest zakładana przez inna polska firmę to niezbędne jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do podpisania Umowy Spółki i rejestracji wszystkich dokumentów potrzebnych do utworzenia TOW, pełnomocnictwo musi być przetłumaczone na język ukraiński przez tłumacza, a podpis tłumacza musi być poświadczony notarialnie.

Skontaktuj się z Progress Holding i dowiedz się więcej

Komplet dokumentów do rejestracji firmy jest przekazywany do centrum usług administracyjnych w ramach administracji państwowej odpowiedni dla adresu rejestracji firmy. Czas rozpatrywania rejestracji TOW wynosi kilka tygodni.

Rejestracja spółki TOW oraz przekazanie niezbędnych dokumentów może zostać powierzona spółce prawnej za pośrednictwem pełnomocnictwa.

Załóż spółkę razem z Progress Holding

Prezesem Zarządu – przynajmniej na etapie tworzenia spółki – musi być obywatel Ukrainy. Cudzoziemiec ma prawo objąć to stanowisko, ale najpierw musi uzyskać zezwolenie na pracę i pobyt na Ukrainie, co nie jest możliwe, dopóki pracodawca takiej osoby (zakładana spółka) nie powstanie. Cały proces rejestracji TOW trwa kilka tygodni.

Podatki i księgowość

System podatkowy na Ukrainie można pogrupować w następujący sposób:

 1. Ogólny system podatkowy
 2. Uproszczony system opodatkowania albo podatek jednolity
 3. Ulgowa stawka opodatkowania

Ogólny system opodatkowania na Ukrainie wymaga pełnej księgowości.

Rodzaje podatków:

Podatek dochodowy – podstawą opodatkowania (kwota od której należy zapłacić podatek) jest dochód, czyli różnica między wszystkimi przychodami i kosztami.

Stawkę podatku określa art. 136 NKU i wynosi on 18% (wg stanu na grudzień 2017).Warunki płatności podatku zależą od kwoty rocznych przychodów:

 1. a) dla mniej niż 20 milionów hrywien – płatność następuje raz w roku zgodnie z deklaracją roczną;
 2. b) ponad 20 milionów – należy wpłacać miesięczne zaliczki. Zaliczka wynosi 1/12 kwoty podatku za poprzedni okres.

Podatek od dywidendy wynosi 5%.

NDS  (VAT) – 20% (z wyjątkiem niektórych przypadków, kiedy stawka może wynosić 7% i 0%). Rozliczanie podatku VAT odbywa się oddzielnie od innych podatków, a kwota VAT nie jest brana pod uwagę przy ich obliczaniu.

Skontaktuj się z Progress Holding i dowiedz się więcej

Obowiązek rejestracji płatnika VAT powstaje pod warunkiem, że wartość ogólna przychodów ze sprzedaży towarów/świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT-em, naliczona lub spłacona podmiotowi gospodarczemu w okresie ostatnich 12 miesięcy, w sumie przekracza 1 mln hrywien (UAH) bez VAT. Zobowiązany do rejestracji podmiot ma obowiązek zgłosić się w tym celu do organu Państwowej Służby Podatkowej właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Do prowadzenia księgowości spółka musi zatrudnić osobę na stanowisko księgowy/księgowa albo podpisać umowę z biurem księgowym, co jest dość popularne na Ukrainie. Ponadto, wybierając wsparcie księgowe dla firmy, należy pamiętać, że na Ukrainie główny księgowy jest prawnie i karnie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji księgowej firmy. Wybierając firmę do obsługi księgowej na Ukrainie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Głównym wskaźnikiem wiarygodności firmy jest doświadczona kadra pracownicza. Wykształcenie pracowników, świadectwa i certyfikaty rozwoju zawodowego
 • Warto zwrócić uwagę na to, jak długo firma jest obecna na rynku usług księgowych. Czy firma ma stronę internetową? Jakie praktyki biznesowestosuje firma w obsłudze klienta? Działalność firmy powinna być otwarta i dostępna.
 • Opinie innych klientów\rekomendacje. Firma musi mieć pisemne opinie ze współpracy z klientami oraz listę klientów. Skontaktuj się z klientami i porozmawiaj bezpośrednio.
 • Ważną rolę w wyborze firmy odgrywa lista oferowanych przez nią usług. Oferta pomoże zrozumieć, jakie rodzaje usług księgowych możesz uzyskać i zapoznaj się z cenami usług.
 • Upewnij się także, że przy powstaniu błędów w dokumentacji z winy biura księgowego, biuro księgowe zobowiązuje się do zapłaty kar. Taki punkt powinien być zapisany w umowie.

Zamów obsługę księgową w Progress Holding

Zatrudnienie pracowników i zezwolenie na pracę.

Zatrudnienie obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie umowy. Umowa musi zawierać następujące informacje: numer podatkowy pracownika, wykaz obowiązków, terminy płatności, czas trwania umowy.

Od wynagrodzeń pracowników pracodawca zobowiązany jest odprowadzać podatek od dochodu osób fizycznych w wysokości 18% i 1,5%  podatek wojenny. Wydatki te należy dodatkowo powiększyć o składki na świadczenia socjalne, obliczane na podstawie kosztów pracodawcy, poniesionych na wynagrodzenie danego pracownika -22% jednolita składka na ubezpieczenie społeczne.

W 2017 roku wszystkie podatki wynoszą około 41,5%.

W celu zatrudnienia obcokrajowców, trzeba uzyskać zezwolenie na zatrudnienie, wydane przez organy terytorialne Państwowej Służby Zatrudnienia.

Skontaktuj się z Progress Holding i dowiedz się więcej

Takie zezwolenia są wydawane na określone stanowiska (według klasyfikacji zawodów), po pozytywnej analizie dokumentów dostarczonych przez pracodawcę.

Pakiet dokumentów wymagany do ubiegania się o zezwolenie na pracę na Ukrainie

 • wniosek pracodawcy o uzyskanie pozwolenia na pracę według odpowiedniego formularza.
 • kopia paszportu obcokrajowca z tłumaczeniem na język ukraiński, poświadczona zgodnie z ustaloną procedurą
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,4×4,5
 • kopię umowy o pracę
 • Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty za wydanie wniosku w wysokości czterech minimalnych wynagrodzeń. Opłatę należy dokonać po otrzymaniu pozytywnej decyzji o wydaniu zezwolenia na pracę. Zezwolenie można otrzymać na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Otrzymanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowca można zlecić firmie prawniczej lub księgowej. Termin uzyskania zezwolenia na pracę na Ukrainie wynosi 5 dni (zależy od komisji). Koszt 100 USD.

 

Skontaktuj się z Progress Holding i dowiedz się więcej

Sektor IT i telekomunikacji

Segmenty technologii cyfrowej i telekomunikacyjnej na Ukrainie obecnie należą  do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków. Dzięki gospodarce planowej Ukraina uzyskała silny potencjał naukowy, w szczególności w obszarze edukacji technicznej. Okoliczności te w dużym stopniu tłumaczą dynamikę rozwoju tegosektoru gospodarki.

Krajowy rynek usług IT na Ukrainie nie jest duży, około 1 miliarda dolarów, przyczyną czego jest nie tyle niski poziom korzystania z oprogramowania, co znaczna część   „pirackich wersji”. Ukraińskie firmy IT, w ostatnich latach, zajęły ważne miejsce na rynku usług outsourcingowych w Europie. Eksport usług IT w 2017 r. przekroczył 3 mld USD, rzeczywista liczba jest znacznie wyższa. Ponad 80% usług świadczone są firmom ze Stanów Zjednoczonych.

Biorąc pod uwagę te cechy, doświadczenie i możliwości outsourcingu, ukraiński rynek IT może zainteresować zarówno polskie firmy z branży informatycznej, jak i firmy z innych branż, w celu składania małych zamówień, tworzenia stron internetowych itd.

Skontaktuj się z Progress Holding i dowiedz się więcej

Na Ukrainie pracuje ponad 100 000 specjalistów IT, i ich liczba stale rośnie. Oczekuje się, że w 2020 r. na Ukrainie będzie pracować 200 tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ponadto wielu specjalistów IT pracuję jako  freelancerzy. 13 ukraińskich firm outsourcingowych, znajdują się w pierwszej setce największych ukraińskich firm. Ukraina zajmuje 7 miejsce w rankingu TOP 50 krajów  – producentów oprogramowania. Usługi IT zlokalizowane są w sektorze prywatnym, nie ma monopolu, korupcja jest bardzo ograniczona, dlatego ceny są konkurencyjne.

Ukraina staje się miejscem, w którym ośrodki badawczo-rozwojowe największych korporacji zaawansowanych technologicznie czują się komfortowo (Cisco, Oracle, Rakuten, Samsung i inne), obecnie istnieje ponad 100 ośrodków tego typu.

Firmy IT zlokalizowane są głównie w dużych miastach: Kijowie, Charkowie, Lwowie, Odessie.

Przy populacji w 42 miliony Ukraina ma 7,8 miliona abonentów telefonii stacjonarnej, 16,5 miliona internautów i 56 milionów abonentów telefonii komórkowej

Wartość usług telekomunikacyjnych w roku 2016 wyniosła ponad 2 mld USD. Poziom „penetracji” usług internetowych na Ukrainie zbliża się już do średniej europejskiej i wynosi 65% (72% -Unia Europejska).

Do największych firm informatycznych można zaliczyć: EPAM, Luxoft, ELEKS, N-ix, Miratech, Intetics, SoftServe, Softjourn, Sigma Software, usługa TEAM Internationak, Program Ace, Global Logic.

Kup  pakiet zawierający bazę min 200 firm i 1 – razowa  konsultację. Szczegóły w mailu zwrotnym.
Zapytanie i korespondencja są bezpłatne.

Zobacz przykładową bazę danych

Sektor infrastruktury transportowej

Ukraina, zajmująca dogodne położenie geograficzne i ma dość dobrze rozbudowaną  infrastrukturę transportową:

 • 20,9 tys. km linii kolejowych;
 • 159,5 tys. km autostrad o twardej nawierzchni;
 • 4,8 tys. km rurociągów naftowych;
 • 1 tys. km rurociągów do transportu amoniaku;
 • 1,6 tys. km operacyjnych szlaków żeglugowych rzecznych z dostępem do Morza Azowskiego i Czarnego;
 • 40,1 tys. km gazociągów.
 • 14 międzynarodowych portów lotniczych

 

Infrastruktura Ukrainy umożliwia transport ponad 1,6 miliarda ton ładunku i 2,5 miliarda pasażerów (bez transportu miejskiego) rocznie. Średni koszt transportu na 100 km wynosi 11,2 USD za tonę w transporcie drogowym, 4,5 USD za tonę w przypadku transportu rzecznego i 7,8 USD za tonę w przypadku transportu kolejowego.

Transport kolejowy pasażerów jest wykonywany głównie przez szybkie pociągi Hyundai. Z Kijowa takim sposobem można dojechać do niemal wszystkich miast w ciągu  4-6 godzin m.in. do Odessy, Lwowa, Dniepropietrowska, Charków, Tarnopol, Zaporoża, Chersoniu, Krzywego Rogu. Oprócz szybkich pociągów dziennych, istnieje dość duża liczba przejazdów nocnych.

Krajowy transport lotniczy nie jest rozwinięty, jednak wiosną 2018 r kilka linii lotniczych typu lowcost wejdzie na rynek pasażerskiego transportu lotniczego, co znacznie zwiększy ruch pasażerski.

Zamów w Progress Holding listę ukraińskich firm przewozowych .

Pomimo dość dużą liczby dróg i transportu drogowego, jakość dróg, z wyjątkiem kilku autostrad, pozostawia wiele do życzenia. Przewózpasażerów i ruch towarowy są licencjonowanym rodzajem działalności.

Rynek transportu lotniczego i kolejowego jest zmonopolizowany i dostęp do niego jest trudny, jednak ze względu na swoją dużą skalę jest interesujący z punktu widzenia dostaw komponentów, materiałów kolejowych. Przewozy kolejowe są reprezentowane przez państwową spółkę-monopolistę „Ukrzaliznytsya”, usługi lotnicze są obsługiwane przez prywatne firmy, takie jak UIA, Dniproavia, Pegasus i inne, międzynarodowi przewoźnicy są reprezentowani na rejsach międzynarodowych.

Rynek transportu drogowego jest bardziej konkurencyjny, posiada dużą liczbę operatorów, zarówno duże firmy, jak i małe i średnie. Segment ten jest znacznie bardziej atrakcyjny pod względem wejścia na rynek.

Przy dużej skali infrastruktury transportowej centra logistyczne są słabo rozwinięte, co może być perspektywicznym przedmiotem inwestycyjnym.

Zamów w Progress Holding listę  ukraińskich firm operatorów transportu drogowego.

Kup  pakiet zawierający bazę min 200 firm i 1 – razowa  konsultację. Szczegóły w mailu zwrotnym.
Zapytanie i korespondencja są bezpłatne.

Zobacz przykładową bazę danych

Sektor energetyczny i energia odnawialna w Ukrainie

Sektor energetyczny Ukrainy jest jednym z najważniejszych części składowych ukraińskiej gospodarki i reprezentuje: 3% zatrudnienia co stanowi 0,5 miliona pracowników, sektor wytwarza około 8% PKB (162 miliardy hrywien).

Sektor energetyczny Ukrainy powstał w warunkach gospodarki socjalistycznej i opierał się na niskich, subsydiowanych cenach energii. Ukraina zajmuje 28 miejsce na świecie pod względem zużycia zasobów energetycznych, równocześnie będąc na 55 miejscupod względem wielkości gospodarki. Wskazuje to na niski poziom efektywności w sektorze energetycznym. Ukraina ma wystarczającą ilość własnych zasobów energetycznych, zajmuje 7 miejsce na świecie pod względem rezerw węgla, 12 miejsce pod względem rezerw uranu i 29 miejsce pod względem rezerw gazu.

W tym samym czasie udział importu surowców energetycznych pozostaje wysoki, Ukraina importuje 33% całkowitego zapotrzebowania na gaz, 100% paliwa jądrowego, 27% węgla, 19% kondensatu ropy naftowej i gazu oraz 77% produktów naftowych.

Segment „tradycyjnej energii” jest sektorem zdominowanym przez monopole państwowe i duże korporacje prywatne, należące do grup oligarchicznych.  Głównymi operatorami rynku są przedsiębiorstwa państwowe „Ukrenergo”, „Naftogaz Ukraina”, „Energoatom”, „Ukrgaz”, „Ukrgazdobycha”, największą prywatną firmą energetyczną jest DTEK. Regionalne prywatne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej i dostarczaniem jej finalnym odbiorcom«Kharkovenergo», «Kievenergo» itp.

Od 2014 r. Ukraina uruchomiła program mający na celu zwiększenie niezależności energetycznej poprzez zwiększenie zasobów własnych, poprawę efektywności energetycznej i zmianę struktury bilansu energetycznego poprzez zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 12% do roku 2020. Zmieniło to nieco strukturę sektora i stworzyło warunki wstępne i możliwości, aby małe i średnie przedsiębiorstwa pojawiły się na rynku.

Ukraina zobowiązała się do wdrożenia unijnych przepisów i aktów prawnych dotyczących energii, co sprawia, że ​​rynek staje się  bardziej przejrzysty i zrozumiały dla firm z UE.

Sektor paliwowo-energetyczny Ukrainy jest aktywnie modernizowany i jest interesujący zarówno z punktu widzenia inwestycji, jak i zaopatrzenia w sprzęt, technologie, rozwiązania projektowe itp.

Sektor energii odnawialnej ma szczególne znaczenie i perspektywy. Atrakcyjność sektora polega na najwyższych w Europie stawkachza sprzedaż energii odnawialnej.  „W tym segmencie, obecnie pracuje dużo MŚP świadczących usług inżynieryjnych, dostarczających sprzęt i technologię, wykonawców prac montażowych itp. Do firm, zajmująych wiodącą pozycję na tych rynkach, należą«ZolotoieSiechenie»,Mast-Ipra,Monopolia ,Ocean Solar Solution ,Alternatywne Energosystemyi inni.

Wejścienarynekenergii tradycyjnejjestskomplikowaneiutrudnioneze względu na  monopolistycze pozycje lokalnych operatorów i wysokie ryzyko elementu korupcyjnego.

Wejście na rynek energii odnawialnej wygląda znacząco inaczej: jest bardziej przejrzyste, nie ma dominacjimonopolu, a regulacje państwowe opierają się na dość prostych i zrozumiałych zasadach.

Zamów w Progress Holding listę  ukraińskich firm operatorów rynku energii odnawialnej.

Kup  pakiet zawierający bazę min 200 firm i 1 – razowa  konsultację. Szczegóły w mailu zwrotnym.
Zapytanie i korespondencja są bezpłatne.

Zobacz przykładową bazę danych

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: